Μοριακή Κυτταρογενετική - FISH

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(9;22)(q34;q11)  (BCR/ABL)
 • Ανίχνευση  Τρισωμίας Χρωμοσώματος 8                    
 • Ανίχνευση  Τρισωμίας Χρωμοσώματος 19
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 17 (17p13.1)

ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

 • Ανίχνευση  Τρισωμίας Χρωμοσώματος 13
 • Ανίχνευση  Αναδιάταξης του Γονιδίου MLL (11q23)
 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(1;22)(p13;q23)
 • Ανίχνευση  Τρισωμίας Χρωμοσώματος 21
 • Ανίχνευση  Τρισωμίας Χρωμοσώματος 8
 • Ανίχνευση  Αναστροφής  Χρωμοσώματος 16 (CBFb/MYH11)
 • Ανίχνευση  Μονοσωμίας/ Έλλειψης Χρωμοσώματος 5 (-5/5q-)
 • Ανίχνευση  Μονοσωμίας/ Έλλειψης Χρωμοσώματος 7 (-7/7q-)
 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(15;17)(q22;q11-21)
 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(8;21)(q22;q22)
 • Ανίχνευση Αναστροφής ή Μετάθεσης του Γονιδίου EVI I [inv(3)(q21q26), t(3;3)(q21;q26)](Μ1, Μ2, Μ4, Μ6, Μ7)
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 20  (del 20q)

ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(12;21)(p13;q22) (TEL/AML1)
 • Ανίχνευση  Αναδιάταξης του Γονιδίου MLL (11q23)
 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(9;22)(q34;q11)  (BCR/ABL)
 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(1;19)(q23;p13) 
 • Ανίχνευση  Τρισωμίας Χρωμοσώματος 21
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα  9   del(9p21)
 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(8;14)(q24;q32)
 • Ανίχνευση  Αναδιάταξης του Γονιδίου C-MYC (8q24)
 • Ανίχνευση  Αναδιάταξης του Γονιδίου E2A (19p13)

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

 • Ανίχνευση  Τρισωμίας Χρωμοσώματος 8
 • Ανίχνευση  Τρισωμίας Χρωμοσώματος 21
 • Ανίχνευση  ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ  Χρωμοσώματος 16 (CBFb/MYH11)
 • Ανίχνευση  Μονοσωμίας/ Έλλειψης Χρωμοσώματος 5 (-5/5q-)
 • Ανίχνευση  Μονοσωμίας/ Έλλειψης Χρωμοσώματος 7 (-7/7q-)
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 20  (del 20q)
 • Ανίχνευση Αναστροφής ή Μετάθεσης του Γονιδίου EVI I [inv(3)(q21q26), t(3;3)(q21;q26)](Μ1, Μ2, Μ4, Μ6, Μ7)
 • Ανίχνευση Έλλειψης του Χρωμοσώματος Υ

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ  ΜΥΕΛΩΜΑ

 • Ανίχνευση  Έλλειψης Χρωμοσώματος 13 (13q14)
 • Ανίχνευση  Έλλειψης Χρωμοσώματος 17 (17p13.1)
 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(11;14) (q13;q32) (BCL1/IgH)

ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(2p23) (ALK)
 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(8q24) t(8;22)(q24;q11) και t(2;8)(p11;q24)
 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(8;14)(q24;q32)
 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης  t(11;14) (q13;q32) (BCL1/IgH)
 • Ανίχνευση  Τρισωμίας Χρωμοσώματος 12
 • Ανίχνευση  Αναδιάταξης του Γονιδίου IGH  (14q32)
 • Χιμαιρισμός (μετά από αλλογενή μεταμόσχευση)
 • Ανίχνευση  χιμαιρισμού ΧΧ/ΧΥ FISH

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα  11 (11q22.3)
 • Ανίχνευση  Τρισωμίας Χρωμοσώματος 12 
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 13 (13q34)
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 13 (13q14.3)
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 13 (13q14)
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 17 (17p13.1)
 • Ανίχνευση  Μετάθεσης  t(14;18)(q32;q21)
 • Ανίχνευση  Αναδιάταξης του Γονιδίου IGH  (14q32)
 • Ανίχνευση  Μετάθεσης  t(11;14)(q13;q32)
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 6 (6q23.3)

ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 1 (1p36)
 • Ποσοτική Ανίχνευση  Αντιγράφων του Ογκογονιδίου MYCΝ (2p24)
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 11 (11q)
 • Ποσοτική Ανίχνευση  Ενίσχυσης στο Χρωμόσωμα 17  (17q gain)

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

 • Ανίχνευση  Μονοσωμίας / Έλλειψης Χρωμοσώματος 5  (-5/5q-)
 • Ανίχνευση  Μονοσωμίας / Έλλειψης Χρωμοσώματος 7  (-7/7q-)
 • Ανίχνευση  Τρισωμίας Χρωμοσώματος 8
 • Ανίχνευση  Χρωμοσωμικής Μετάθεσης   t(9;22)(q34;q11)  (BCR/ABL)
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 20 (del 20q)
 • Ανίχνευση  Αναστροφής Χρωμοσώματος 16 (CBFb/MYH11)
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 13 (13q14)
 • Ανίχνευση  Έλλειψης στο Χρωμόσωμα 4 (4q12)   (FIP1L1/PDGFRA)

ΟΛΙΓΟΔΕΝΔΡΟΓΛΟΙΩΜΑ

 • Ανίχνευση  Έλλειψης 1p36/1q25
 • Ανίχνευση  Έλλειψης 19p13/19q13

ΡΑΒΔΟΜΥΟΣΑΡΚΩΜΑ

 • Ανίχνευση  Αναδιάταξης του Γονιδίου FKHR (13q14)

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ, ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

 • Ποσοτική Ανίχνευση του Αριθμού Αντιγράφων του Ογκογονιδίου HER2 (17q11.2-q12) με Φθοριζων in situ Υβριδισμό (FISH)
 • Ποσοτική Ανίχνευση του Αριθμού Αντιγράφων του Ογκογονιδίου HER2 (17q11.2-q12) με Χρωμογόνο in situ Υβριδισμό (CISH)

ΆΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ανίχνευση  Ανευπλοϊδειών Σπέρματος  (Χ, Υ, 18, 13, 21,15, 16, 22)
 • M-FISH (multiplex, multicolour in situ hybridization)