Κληρονομικές Παθήσεις

Μοριακή ανάλυση αιμοσφαιρινοπαθειών (α-αλυσίδα) (Συνιστάται πρόσφατη αιμοληψία)
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: RT°C Χρόνος: Εντός 3 ημερών
Μοριακή ανάλυση αιμοσφαιρινοπαθειών (β-αλυσίδα)
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: RT°C Χρόνος: Εντός 3 ημερών
Μοριακή ανάλυση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (50 μεταλλάξεις) Με Sequencing
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: RT°C Χρόνος: Εντός 3 ημερών
Μοριακή ανάλυση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (Μετάλλαξη delF508)
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: RT°C Χρόνος: Εντός 3 ημερών
Μοριακή ανάλυση μετάλλαξης αμφοτερόπλευρης κώφωσης (35delG)
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: RT°C Χρόνος: Εντός 3 ημερών
Αιμοχρωμάτωση Α (12 Μεταλλάξεις)
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: RT°C Χρόνος: Εντός 3 ημερών
Μεσογειακός πυρετός (12 Μεταλλάξεις)
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: RT°C Χρόνος: Εντός 3 ημερών
Μικροελλείψεις Υ χρωμοσώματος
Μέθοδος: PCR-Ανάστροφος Υβριδισμός Υλικό: Αίμα/EDTA Συνθήκες: RT°C Χρόνος: Εντός 3 ημερών